Video – Manual HIK-Pro Connect

 

Download and experience the application at Hikvision’s application store: https://appstore.hikvision.com/ or experience right on the website interface: www.hik-proconnect.com

Need more technical support, call the Hotline: (028) 362 99999 (Ext: 2) or 0888 315 317

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(028) 362 99999